The Sparrow

1. What happened /պատահեց/ to the sparrow?
2. Who did he come across  the first time?
3. What did the old woman give to the sparrow?
4. Who did the sparrow come across the second time?
5. What did the sparrow take from the shepherd?
6. Who did the sparrow meet the third time?
7. What were the people celebrating?
8. What (or whom) did the sparrow take from the people?
9. What happened to the bride?
10. What did the sparrow become /դառնալ/ in the end?

By H. Tumanyan
Source:

http://www.armeniapedia.org/wiki/Hovhannes_Tumanian:_The_Sparrow

Translation of story by Hovhannes Tumanian
1907
ONCE THERE WAS a sparrow that got a thorn in its foot. It flew here and there until it came across an old woman looking for firewood to heat her oven and bake some bread.
“Granny, Granny”, said the sparrow, “pull this thorn out of my foot. Then make your fire and I’ll go peckpecking not to starve.”
The old woman pulled the thorn out and built her oven fire.
The sparrow hopped off a little way, then returned and told the old woman to give it back its thorn.
“I have dropped the thorn into the oven fire,” she said. The sparrow insisted,” Give me back my thorn or I’ll fly off with a loaf.” The old woman gave the sparrow a loaf, and it flew away.

sparrow – ճնճղուկ, ծիտ

thorn – փուշ

got a thorn in its foot – ոտքը փուշ մտավ

come across – պատահմամբ հանդիպել

firewood – վառելափայտ, ցախ

to heat – տաքացնել

oven – փուռ, ջեռոց, վառարան

bake – թխել

pull out – հանել, քաշել հանել

peckpeck-քուջուջ անել

hopped off – ցատկեց գնաց

return – վերադառնալ

I have dropped – ես գցել եմ 

insist – պնդել

loaf – բոքոն, /հեքիաթում` լավաշ/

 

Առաջադրանքներ`

  1. Write out the past tense form of the verbs from the text and write their present form/Տեքստից դուրս գրել անցյալ ժամանակով բայերը և գրել դրանց ներկա ժամանակի ձևերը: (13 verbs/13 բայ)

2. Write the plural form of the following words/Այս բառերը գրեք հոգնակի թվով`

sparrow –

thorn –

foot –

woman –

oven –

loaf –


A short while later it came across a shepherd drinking his milk without bread.
“Shepherd, Shepherd,” it said. “Why are you having your milk without bread? Here, take this loaf, crumble it in your milk and eat, and I’ll go peck-pecking not to starve.
The sparrow hopped off a little way, then returned and told the shepherd to give it back its loaf of bread.
“I have eaten it,” said the shepherd.
“Give me back my loaf of bread,” insisted the sparrow, or I’ll fly off with a lamb from your flock.”
The shepherd gave the sparrow a lamb and it flew away.
A short while later it came across some people who were celebrating a wedding but had no cattle to slaughter.
“Don’t worry,” it said, “here, take my lamb, kill it and prepare a feast, and I’ll go peck—pecking not to starve.”
The sparrow hopped off a little way, then returned and demanded the lamb back.
‘‘We have killed and eaten it,’’ said the people. ‘‘How can we return it?”
“Give me back my lamb,” insisted the sparrow, or I’ll fly off with the bride.”
And it snatched up the bride and flew away. It flew and flew until it came across a minstrel walking along a road.
“Minstrel, minstrel,” it said. “Take this bride and keep her and I’ll go peck—pecking not to starve.”
The sparrow hopped off a little way, then returned and demanded the bride back. “But the bride has gone home to her love,” said the minstrel.
“Give me back my bride,” insisted the sparrow, or I’ll fly off with your saz.
The minstrel gave the sparrow his saz, and it slung it over its shoulder and flew away.
Then it perched on a branch and began to twang and chirrup thus:
“Twang, twing, twang,
I traded a thorn for a loaf,
I bartered the loaf for a lamb,
I exchanged the lamb for a bride,
I swapped the bride for a saz,
I got the saz and became a minstrel,
Twang, twing, twang.”

shepherd – հովիվ

without – առանց

crumble – փշրել

I have eaten it – ես այն կերել եմ

lamb – գառ

flock – հոտ, խումբ

wedding – հարսանիք

bride – հարս

cattle – անասուն

 to slaughter – մորթել

worry – անհանգստանալ

don’t worry – մի անհանգստացիր

prepare – պատրաստել

feast – խնջույք, հացկերույթ

demand – պահանջել

snatch – հափշտակել

minstrel – աշուղ

walking along the road – ճանապարհով քայլող

has gone – գնացել է

love – սիրեցյալ

 perch – թառել

branch – ճյուղ

twang  – զնգզնգացնել

thus – այսպես

 trade, barter,  exchange, swap – փոխանակել, ապրանքափոխանակել

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: