Summer assignments

Listen to the story about Anansi:

1. Why Anansi has thin legs

  • Now read the story, write out the new words and find the translation in the dictionary translator.am

stories-why-anansi-has-thin-legs-transcript-final-2012-10-01

  • Do the exercises in the attached file:

2. My dad

3. Our colourful world

4. The Hungry Dragon

5. Monster shopping trip

6. The lazy bear

7.  Twins’ week

8. Առաջարկում եմ այս խաղը, որի միջոցով դուք կարող եք ստուգել, թե որքան լավ գիտեք  անկանոն բայերը:

http://elt.oup.com/student/englishfile/elementary/i_games/gotoschool/games_gts01?cc=global&selLanguage=en

Լավ սովորեք այս բառերը և կկարողանաք հավաքել 100 միավոր:

buy – bought (գնել)

come- came(գալ)

drink- drank (խմել)

drive-drove (վարել/մեքենա, հեծանիվ և այլն/)

eat-ate (ուտել)

find-found (գտնել)

forget-forgot (մոռանալ)

give-gave (տալ)

go-went (գնալ)

have-had (ունենալ)

lose-lost (1. կորցնել/2.  պարտվել)

make-made (պատրաստել)

meet-met (հանդպիել)

say-said (ասել)

see-saw (տեսնել)

speak-spoke (խոսել)

take-took (վերցնել)

tell-told (ասել)

think-thought (մտածել)

write-wrote (գրել)

9. Կատարեք վարժությունը ըստ օրինակի / eg. I spoke to Alice but I didn’t speak to Robert./ և ստուգեք պատասխանները /սեղմեք check answers/՝

http://www.adelescorner.org/grammar/past_tense/past_tense_negative.html

10. Կատարեք վարժությունը /բառերը գրեք ճիշտ հերթականությամբ և ստուգեք/ ՝

Exercise

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: