Extra tasks for winter holidays

1. ”New Year in other countries”, summary of the project, publishing the students’ works on the blogs. <<Ամանորը այլ երկրներում>> նախագծի ամփոփում, հրապարակում սովորողների բլոգներում:

2. Listen to the story about the patron saint of England: /Լսեք այս պատմվածքը Անգլիայի հովանավոր սրբի մասին` George and the Dragon.

3. Read the text and translate it orally. Use a dictionary. The text is attached herewith. /Կարդացեք տեքստը, բանավոր թարգմանեք: Օգտվեք բառարանից: Տեքստը կցված է /1/:

4. Do the tasks of the attached workshhet. /Կատարեք կցված աշխ. թերթիկի  /2/առաջադրանքները:

5. Retell briefly an Armenian fairy-tale (e.g. H. Tumanyan’s fairy tales in English ) or a story of an Armenian saint, e.g. St. Sarkis.  Use the internet, summarize. Work with a dictionary. Make a video or audio lesson, with which you can take part in Edu Digitec 2016 review. / Համառոտ պատմել որևէ հայկական հեքիաթ /օրինակ, Հ. Թումանյանի հեքիաթների անգլերեն թարգմանությունները/ կամ որևէ սրբի պատմություն, օրինակ Ս. Սարգսի մասին: Օգտվել համացանցից, համառոտագրել: Աշխատանք բառարանով: Պատրաստել վիդեո կամ աուդիոդաս, որով հնարավոր կլինի ներկայանալ Էդու Դիջիթեք 2016 ստուգատեսին:

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: