February- March

21.03.16-29.03.16

Նախագծային ուսուցում

 

18.03.16

Extra Task: Take part in today’s English Flashmob

5th test 18.03.16 (1)

15.03.16

Funny stories

Extra Task:

“Funny stories” – read the stories, choose one and prepare to retell it.

You can write your own ”funny story”.

Mark Mikail

Exercises:

Write in plural

house, tiger, elephant, man, policeman, tree, radio, handkerchief,

wolf, sheep, tooth, flag, spoon, picture, foot, potato, box, fox, lady,

cherry, dress, skirt.

Make Negative and Interrogative:

The sportsmen run very fast.

The tourist understands Armenian.

The boy near the door is my cousin.

These geese are really funny.

1. Hibernation in summer

The teacher told the pupils about the bear hibernating in winter.  After explaining it to the children she said:

“Can you tell me of another animal that hibernates?”

A little boy’s hand went up, and the teacher said: “Well, Tommy, you may answer.”

“Santa Claus,” said Tommy, “only he does it in the summer time.”

Hibernation – ձմեռային քուն

after explaining it – այն բացատրելուց հետո

2. His mistake

A nearsighted man lost his hat in a strong wind. He ran after it. A woman shouted from a nearby farmhouse.

“What are you doing there?”

“Getting my hat,” he answered.

“Your hat!” exclaimed the woman. “That is our little black hen you are running after!”

Nearsighted – կարճատես

Nearby farmhouse – մոտակա ագարակատուն

To exclaim – բացականչել

3. A visitor.

A man was on a visit to a friend in London and stayed there much longer than he was expected. Time passed, but the visitor made no attempt to leave. At last his friend dropped a little hint.

“Don’t you think,” he said, “that your wife and children want to see you again?

“Thank you very much,” was the answer. “It is very kind of you. I’ll send for them and ask them to come”

Than he was expected – քան կարծում էին /կմնա/

but the visitor made no attempt to leave – հյուրը գնալու ոչ մի փորձ չէր անում

his friend dropped a little hint – նրա ընկերը նուրբ ակնարկ արեց

It is very kind of you – Դուք շատ բարի եք

4. Two Americans in Spain

Two American tourists were travelling in Spain. One morning they came to a little restaurant for lunch. They did not know Spanish and the waiter did not know English at all. They wanted to have some milk and sandwiches. They said the word “milk” several times. But the waiter did not understand.

At last one of them took a piece of paper and began to draw a cow.

The waiter looked at the drawing, smiled and went away.

“Well do you see how easy it is to make people understand you when you can draw? It is the best thing to do when you are in a foreign country. “ said the American.

After some time the waiter came again, but he did not bring any milk. Instead he put two tickets for a bull-fight on their table.

Were travelling – ճանապարհորդում էին

Waiter – մատուցող

Several times – մի քանի անգամ

In a foreign country – օտար երկրում

Two tickets for a bull-fight – ցլամարտի երկու տոմս

 

14.03.16

Make the sentences Negative and Interrogative:

My brother uses a printer at work.
My children play with their toys.
My sister learns French at university.

We visit our grandmother at weekends.

My sister goes shopping at weekends.
She writes books for children.
You live in the centre.
My brother likes ice-hockey.

 

Example:

He writes e-mails at work.

Does he write e-mails at work?

He doesn’t write e-mails at work.

I meet my uncle at Christmas.

Do I meet my uncle at Christmas?

I don’t meet my uncle at Christmas.

You can check yourself here:

http://www.agendaweb.org/exercises/verbs/present-all :

11.03.16

Round-upասագրքից`
էջ. -37, վ. 1
sounds great – հիանալի է հնչում/ այսինքն ընկերոջ պատմելով այդպես է երևում/
share – կիսել
amazing – հիասքանչ
էջ 37, վ. 2
էջ 44, վ. 10 
էջ 44, վ. 12 – տրված բառակապակցություններով կազմեք նախադասություններ ձեր մասին, օգտագործեք always, never, often, sometimes, rarely բառերը:
էջ 45, վ. 13
 
Լրացուցիչ աշխատանք`
Երեխաներ, սա Մարկի /5-1 դասարանի/ հորինած պատմվածքն է: Կարդացեք, թարգմանեք բառարանի օգնությամբ: Մտածեք հարցեր, որ դասարանում հարցնեք Մարկին և միմյանց /անգլերեն, իհարկե/:
 

 

14.03.16

http://www.agendaweb.org/exercises/verbs/present-all

3.03.16

Կրկնողություն

http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=380

http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=381

http://www.learnenglishfeelgood.com/esl-present-tense1.html

http://www.learnenglishfeelgood.com/esl-present-tense2.html

 1. http://www.adelescorner.org/grammar/articles/articles1.html

2https://www.quia.com/rr/53245.html

 

 1. A or An
 2. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-games/articles
 3. http://www.manythings.org/fq/1/9995.html

29.02.16

՛՛Round up ՛՛ դասագրքից՝
էջ 25, վ. 3
էջ 26, վ. 5 /lobster- օմար/
էջ 41, վ. 3, 4,
էջ 42, վ. 5
Տեքստը բանավոր թարգմանեք, օգտվեք բառարանից:
27.02.16
”Round up 3” -ից`
էջ 5, վ. 4
էջ 5, վ. 5
էջ 13, վ. 10, թարգմանեք:
Հիշեցում`
ballet – բալետ
quite well – բավականին լավ
dentist – ատամնաբույժ
photographer – լուսանկարիչ
take photos – լուսանկարել,
էջ 21, վ. 2, 3

22.02.16

The Sparrow

By H. Tumanyan
Source:

http://www.armeniapedia.org/wiki/Hovhannes_Tumanian:_The_Sparrow

Translation of story by Hovhannes Tumanian
1907
ONCE THERE WAS a sparrow that got a thorn in its foot. It flew here and there until it came across an old woman looking for firewood to heat her oven and bake some bread.
“Granny, Granny”, said the sparrow, “pull this thorn out of my foot. Then make your fire and I’ll go peckpecking not to starve.”
The old woman pulled the thorn out and built her oven fire.
The sparrow hopped off a little way, then returned and told the old woman to give it back its thorn.
“I have dropped the thorn into the oven fire,” she said. The sparrow insisted,” Give me back my thorn or I’ll fly off with a loaf.” The old woman gave the sparrow a loaf, and it flew away.

sparrow – ճնճղուկ, ծիտ

thorn – փուշ

got a thorn in its foot – ոտքը փուշ մտավ

come across – պատահմամբ հանդիպել

firewood – վառելափայտ, ցախ

to heat – տաքացնել

oven – փուռ, ջեռոց, վառարան

bake – թխել

pull out – հանել, քաշել հանել

peckpeck-քուջուջ անել

hopped off – ցատկեց գնաց

return – վերադառնալ

I have dropped – ես գցել եմ

insist – պնդել

loaf – բոքոն, /հեքիաթում` լավաշ/

 

Առաջադրանքներ`

 1. Write out the past tense form of the verbs from the text and write their present form/Տեքստից դուրս գրել անցյալ ժամանակով բայերը և գրել դրանց ներկա ժամանակի ձևերը: (13 verbs/13 բայ)

2. Write the plural form of the following words/Այս բառերը գրեք հոգնակի թվով`

sparrow –

thorn –

foot –

woman –

oven –

loaf –

 

18.02.16

Translate into English (extra task):

 1. Իմ նոր կոշիկները շատ հարմարավետ են:
 2. Ի՞նչ համազգեստ եք հագնում մարմնակրթության դասին:
 3. Մենք կհանդիպենք թանգարանի մոտ ժամը 5-ին:
 4. Բացե՞մ դուռը:
 5. Ես միշտ գալիս եմ տուն երկուսն անց կես:
 6. Ի՞նչ եք անում բնագիտության դասին:
 7. Մենք ունենք մաթեմատիկա շաբաթը չորս անգամ: Նայիր մեր նոր դասացուցակին:
 8. Աննան չի ցանկանում հեռանալ /մեկնել/ Երևանից: Նա կմնա այստեղ մինչև տարվա վերջ:
 9. Ալենը միացավ իր ընկերներին, և նրանք արեցին բոլոր լրացուցիչ առաջադրանքները:
 10. Վեց տարեկան հասակում երեխաները հաճախ անում են դասերը դրսում կամ դասարանում գորգի վրա:

Classwork

Translate the sentences into English:

 1. Նա երբեք չի ուշանում դասերից:
 2. Լավ է ուշ, քան երբեք:
 3. Երբ եղանակը լավն է, երեխաները դաս են անում դրսում:
 4. Մի ուշացիր ինքնաթիռից:
 5. Վաղը մենք կմեկնենք Վրաստան: Այնտեղ կմնանաք հինգ օր մինչև շաբաթ և կիրակի օրերը:
 6. Այսօր հայրիկիս հանգստյան օրն է: Մենք կմեկնենք Դիլիջան:
 7. Ես չեմ կարող արագ հաշվել: Կօգնե՞ս ինձ:
 8. Ի միջի այլոց, այս աշխատանքը շատ հետաքրքիր է:
 9. Նա այստեղ չի դեռ: Նա նորից ոջշանում է:
 10. Իհարկե, ես կատակում եմ:
 11. Հաշվիր մեկից հարյուրը:

15.02.16

“Pete’s birthday” – պատմել,

Round-up 3 -ից՝ էջ 3 – կրկնեք դասը,

այս բառերը դարձրեք հոգնակի թիվ`

tomato, radio, tooth, mirror, sister, roof, wolf, chief, leaf, computer, apple, dress, wife, foot, watch, baby, man, car, tiger, sheep, day, lady, boy, body, life, radio, piano, fish, book, garden, house, box, girl, lemon, eye, chair, table, sofa, class, woman, child.

Իսկ սա խաղ է, որի միջոցով կարող եք ամրապնդել թեման`

http://www.anglomaniacy.pl/grammar-nouns-practise2.htm :

Աջ կողմում սեղմեք կապույտ Plural Nouns Practise, սեղմեք նկարը և ճիշտ պատասխանը:

Translate the sentences into English:

 1. Մենք ունենք մաթեմատիկա շաբաթը հինգ անգամ:
 2. Երեխաները երբեք չեն ունենում դասեր կիրակի օրը:
 3. Հինգ տարեկան հասակում երեխաները գնում են նախակրթարան:
 4. Սովորողները անցկացնում են կրտսեր դպրոցում չորս տարի մինչև տասնմեկ տարեկան հասակը:
 5. Երեխաները այցելում են շատ թանգարաններ կամ այլ հետաքրքիր վայրեր:
 6. Քանի՞ դաս ունեք ձեր դասացուցակով երեքշաբթի օրերին:
 7. Մենք ունենք երգ շաբաթը մեկ անգամ, ձեռքի աշխատանք՝ շաբաթը երկու անգամ, իսկ մարմնակրթություն՝ շաբաթը երեք անգամ:
 8. Կարծում եմ, դու շատ գումար ես ծախսում հագուստի վրա:
 9. Այս դասարանում երեխաները շատ լավ հարաբերությունների մեջ են միմյանց հետ:
 10. Երբ ֆիլմն ավարտվեց, մարդիկ դուրս եկան կինոթատրոնի շենքից:
 11. Ոտանավորը սովորեք անգիր:
 12. Կարևոր է դասերից չուշանալ:
 13. Ես գիտեմ այս դերասանին: Նա հայտնի է: Նա հայտնի դարձավ իր առաջին ֆիլմի համար 2010 թվականին:
 14. Ի միջի այլոց, դասը դժվար է: Ես այն դեռ չգիտեմ:
 15. Ի միջի այլոց, մենք գնում ենք զբոսնելու շաբաթ օրը: Միացիր մեզ: Մենք լավ ժամանակ կանցկացնենք:
 16. Նրանց ընտանիքը մեկնել է Ռուսաստան մեկ շաբաթ առաջ: Իսկ գարնանը նրանքկմեկնեն Ռուսաստանից Ֆրանսիա:

Find the antonyms for the following words:

rich –

happy –

difficult –

long –

black –

dirty –

cold –

night –

young –

thin –

fast –

beautiful –

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: