The role of songs for young learners in English classes

It’s well known that songs are very efficient in learning foreign languages. In the video we can see how songs help in learning English at primary school, particularly in the third grade. According to the day’s theme the teacher chooses songs that can be a good complement for the course material. In the video the students activate the vocabulary related to topics “the names of the months, days of the week, numbers, cardinal numbers in dates, seasons, school subjects, verbs to name different activities in classes, like read, write, speak, draw, sing, play, run etc.

 

Songs help learners memorize new vocabulary in a fun way. So, they don’t have to learn by heart a certain list of words of the day’s topic, they just sing the songs several times in class. First we learn the words, translate and understand them and then start singing. Then students receive the song by email and thus they have a chance to revise the song at home. As we know, songs stick in our memory and often one can hear the students sing the song even after the class, during the breaks. Songs help develop students’ listening skill and they learn to pronounce the words correctly. Consequently, this   reduces the foreign sounding accent. And besides the corresponding learning videos help them see the words in written form and hence improve spelling. Singing helps students learn to speak simple basic phrases.

After the students have learnt the new words, they then start to use them in their speech. We can see in the video how they activate the new words of a given topic by answering the teacher’s questions and later they make up their own dialogues and reinforce what they have learnt.

 

So we can see that using songs helps students learn the necessary vocabulary of the curriculum easily, without any extra efforts, in a fun way.  Songs are easy to remember, and this is why they are so helpful in providing students with lexical patterns that are stored in their minds. The words learnt through songs can be retrieved with ease during any oral communication. Songs involve all the four language skills: listening, reading, speaking and writing.

Երգերի դերը կրտսեր սովորողի համար անգլերենի դասերին

Բոլորին հայտնիէ, որ երգերը շատ արդյունավետ են օտար լեզու սովորելու գործընթացում: Տեսանյությում կարող ենք տեսնել, թե ինչպես են երգերը օգնում կրտսեր դպրոցում, մասնավորապես երրորդ դասարանում, անգլերեն ուսուցման մեջ: Ըստ օրվա թեմայի ուսուցիչը ընտրում է երգեր, որոնք կարող են լինել ուսումնական նյութերի շատ լավ լրացում: Այս տեսադասում սովորողները ակտիվացնում են  հետևյալ թեմաներին վերաբերող բառապաշարը. ամիսների, շաբաթվա օրերի անվանումները, թվականները, կարգային թվականները ամսաթվերում, ուսումնական առարկաները և դասարանային գործողություններ անվանող բայեր, օրինակ՝ կարդալ, գրել, խոսել, նկարել, երգել, խաղալ, վազել և այլն:

 

Երգերը օգնում են  սովորողներին մտապահել նոր բառերը զվարճալի տարբերակով: Այնպես որ նրանք ստիպված չեն անգիր սովորել օրվա թեմայի բառերի ցանկը, նրանք պարզապես երգում են այդ երգերը դասարանում մի քանի անգամ: Սկզբում մենք սովորում ենք բառերը, թարգմանում  և հասկանում ենք դրանք և հետո սկսում ենք երգել: Հետո սովորողները ստանում են երգը էլեկտրոնային փոստով և այսպիսով հնարավորություն են ունենում կրկնել երգը տանը: Ինչպես գիտենք, երգերը կպչում են մեր հիշողության մեջ և հաճախ կարելի է լսել, թե ինչպես են սովորողները երգում երգերը նույնիսկ դասերից հետո, դասամիջոցներին: Երգերը օգնում են զարգացնել սովորողների լսողական կարողությունները և նրանք սովորում են ճիշտ արտասանել սովորած բառերը: Հետևաբար, սա նվազեցնում է նրանց օտար առոգանությունը: Եվ բացի այդ համապատասխան ուսումնական տեսանյութերը օգնում են նրանց տեսնել բառերը գրված և այսպիսով շտկել իրենց ուղղագրությունը: Երգը օգնում է սովորողներին արտաբերել պարզ հիմքային արտահայտություններ:

Նոր բառեր սովորելուց հետո նրանք սկսումե ն օգտագործել դրանք իրենց խոսքի մեջ: Մենք կարող ենք տեսնել տեսանյությշում, թե ինչպես են նրանք ակտիվացնում նոր տվյալ թեմայի վերաբերող բառերը՝ պատասխանելով ուսուցչի հարցերին և հետո նրանք կազմում են իրենց երկխոսությունները և ամրապնդում են սովորածը:

 

Այսպիսով կարող ենք տեսնել, որ երգերի կիրառումը օգնում է ծրագրով նախատեսված բառապաշարը յուրացնել հեշտ միջոցով, առանց լրացուցիչ ջանքերի զվարճալի եղանակով: Երգերը հեշտ է հիշել, դա է պատճառը, որ դրանք այդքան օգտակար են սովորողներին խոսքային նմուշներով ապահովելու հարցում, որոնք պահվում են իրենց մտքում: Երգերի միջոցով սովորած բառերը կարող են հեշտությաբ  արտաբերվել ցանկացած բանավոր հաղորդակցման ժամանակ: Երգերը ներառում են բոլոր երեք լեզվական հմտությունները՝ լսելը, կարդալը, խոսելը և գրելը:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: