Կարաոկե

Animal House

http://genkienglish.net/favourite.htm

 

How much is that doggie in the window?

How much is that doggie in the window?

The one with the waggley tail

How much is that doggie in the window?

I do hope that doggie’s for sale.

 

I don’t want a bunny or a kitty

I don’t want a parrot that talks

I don’t want a bowl of little fishes

I can’t take a fish for a walk.

How much is that doggie in the window?

The one with the waggley tail

How much is that doggie in the window?

I do hope that doggie’s for sale.

I’ve saved up all of my pocket money

I want to give him a good home

I’ll wash, feed, walk, give him all that he needs

Can’t wait to feed him a big bone.

How much is that doggie in the window?

The one with the waggley tail

How much is that doggie in the window?

I do hope that doggie’s for sale.

A trip to the river Hrazdan

This slideshow requires JavaScript.

Sevada Srgsyan

David Sargsyan

Erik Aghakhanyan

Nare Karapetyan

Gayane Badeyan

Karine Gyulumyan

Gevorg Brutyan

Vahagn Serobyan

Viktoria Hovhannisyan

 

Ապրիլ

25.04 -28.04

լսեք երգը, սովորեք ամիսների անվանումները և ուշադիր նայեք, ինչպես են գրվում այդ բառերը`
Դսաագրքից`
Seasons
There are four seasons in a year. They are winter, spring, summer and autumn.
The winter months are December, January and February. It is usually cold
in winter. The spring months are March, April and May. It isn’t cold in spring. It is
warm and nice. The summer months are June, July and August. It is hot and bright
in summer.
The autumn months are September, October and November. It is warm in September and October. But
sometimes it is cold in November. All the seasons are beautiful.
Էջ 103, – կարդացեք, բանավոր թարգմանեք:
Նոր բառերը`
winter – ձմեռ
spring – գարուն
summer – ամառ
autumn – աշուն
seasons – տարվա եղանակներ
year – տարի
month – ամիս
warm – տաք
nice – հաճելի, գեղեցիկ
bright -պայծառ
sometimes – երբեմն
but – բայց
all – բոլոր
Գրավոր առաջադրանքներ`
էջ 103, վ. 6 – լրացրեք բաց թողնված ամիսները;
էջ 100, վ. 13 – բոլոր թվերը գրեք բառերով`
Ten and five is fifteen.
17.04-21.04
Read the text.
Sona likes to do everything in time. She gets up at seven o’clock. She dresses,
washes her face and hands. She has breakfast at 8 o’clock. She has porridge and
a cup of milk for breakfast. At nine o’clock Sona is at school. She doesn’t have
lunch there. When she comes home she is very hungry*. Sona has lunch at 3
o’clock. She has soup, fish and salad. After lunch Sona usually does her homework. Then she plays with her sister. At six o’clock Mother comes home and the
family have dinner. Sona doesn’t like to watch TV. She usually reads or plays with
her toys in the evening. At 10 o’clock she goes to bed.
էջ 97, վ. 6 – կարդացեք և բանավոր թարգմանեք տեքստը,
էջ 94, վ. 19 – կազմեք նախադասություններ, դասարանում սկսեցինք, տանը շարունակեք,
էջ 96- վ. 2 – գրեք ժամերը` օր. It’s six o’clock,
էջ 96, վ. 3 – թվերը գրեք բառերով, կրկնեք դասը /տես էջ 64/:
10.04- 14.04

 Tea
English people like tea. They have tea for breakfast, lunch and dinner. English
families have two or three cups of tea at tea-time. They usually have tea at 5
o’clock. It’s tea time in England.
English people drink tea out of cups, not out of glasses. They like to have tea
with milk not with lemon.

3.04.17 – 4.04.17

We have five or six lessons at school. I have my lunch at school. I
come home at 3 o’clock. I have a rest. I play games. I like computer games.
Then I do my lessons. At seven o’clock I have dinner with
my mother, father, brother and sister. In the evening we watch TV.
I go to bed at 10 o’clock.

When do you …?
When do you have lunch?
When do you come home?

lunch – երկրորդ նախաճաշ
have lunch – ուտել երկրորդ նախաճաշը
come – գալ
come home – գալ տուն
do – անել
do lessons – անել դասերը
evening – երեկո
in the evening – երեկոյան
to watch (TV ) – դիտել (հեռուստացույց)
dinner – ճաշ
have dinner – ճաշել
rest -հանգիստ
have a rest – հանգստանալ
 1. Սովորած երգերի համար երգ1 երգ 2 պատրաստում ենք նկարներ կարաոկեի համար: Մասնակից` 3-2 դասարան

Արդյունքը` երգերի կարաոկեների պատրաստում, ձայնագրում:

 

Առցանց ուսուցում 27.03-31.03

 

Երեխաներ, այս լրացուցիչ ուսումնական նյութերը կօգնեն, որ կրկնեք ուտելիքների անվանուները`

http://genkienglish.net/picturebookfoodanimals.htm

http://www.anglomaniacy.pl/foodDictionary.htm

http://genkienglish.net/food.htm

https://www.youtube.com/watch?v=2D6R6Dnrn-0

Մարտ

Լրացուցիչ առաջադրանք /առցանց ուսուցում/

Կրկնեք հետևյալ երգերը` 

Կրկնեք էջ 76-77 էջերի դասը “My House.  My room” պատրաստեք տեսանյութ տան որևէ սենյակի մասին: Պատմեք այդ սենյակի և այն առարկաների և կահույքի մասին, որ կան այդ սենյակում: Այսպիսի աշխատանք ներկայացրել է 3-2 դասարանի Տիգրանը: 

 
Աշխատանքի արդյունքը կլինի տեսանյութը, որում դուք անգլերեն ներկայացնում եք  ձեր տունը: 

16.03

Թարգմանեք անգլերեն`
1. Ես արթնանում եմ ժամը 7-ին:
2. Ես հագնվում եմ, հետո նախաճաշում եմ:
3. Ամեն առավոտ ես գնում եմ դպրոց ժամը 9-ին:
4. Ամեն առավոտ ես լվանում եմ ձեռքերս և դեմքս:
Էջ 83, վ. 10 – կարդացեք և գրեք նմանատիպ երկխոսություն ձեր և ձեր ընկերոջ մասին:

14.03.2017

My Day

Every morning I get up at 8 o’clock , wash my hands and
face and brush my teeth . I dress , then I have breakfast and go to school .

every morning – ամեն առավոտ

get up – արթնանալ

I wash my hands – լվանում եմ ձեռքերս

I wash my face – լվանում եմ դեմքս

I brush my teeth – խոզանակում եմ ատամներս

I dress – հագնվում եմ

I have breakfast – նախաճաշում եմ

I go to school – գնում եմ դպրոց

This is the way

Catherine Yepremyan

Hrayr Semirjyan

Erik Aghakhanyan

Narek Buniatyan

David Babajanyan

Ashot Markosyan

Vachagan Mkhitaryan

Poghosyan Narek

Sona Shahsuvaryan

Sergey Ghazaryan

Grigor Harutyunyan

Seda Stepanyan

Animal House

There’s a kangaroo in my kitchen.

There’s a hippo in my hall.

There’s a dinosaur in my dining room,

a hundred metres tall!

My house is full of animals.

I don’t know what to do.

I think I’m going crazy.

I’m living in a zoo!

There’s a bison in my bathroom.

There’s a beetle in my bed.

There’s a tortoise in my toilet, with a hamster on his head!

There’s a gopher in my garden.

There’s a tiger in my tree.

There’s a lion in my living room, he’s watching my TV!

dining room- ճաշասենյակ
a hundred metres  – հարյուր մետր 
full – լիքը
I don’t know – ես չգիտեմ
what to do – ինչ անել
crazy – խենթ, խելագար
I think – կարծում եմ
I’m going crazy – ես խելագարվում եմ
bison – բիզոն
beetle – բզեզ
tortoise – կրիա
hamster – գերմանամուկ
gopher – գոֆեր
He’s watching my TV- նա դիտում է իմ հեռուստացույցը

songs-animal-house-worksheet_2012_10_09songs-people-work-worksheet-final-2012-10-12

Կցված թերթիկի 1 և 2-րդ առաջադրանքները կատարեք գրավոր:
1. առաջադրանք – նկարների կենդանիների անվանումները գրեք և համարակալեք ըստ երգի հերթականության:
2. Նախադասությունները ավարտեք` ավելացնելով ճիշտ բառը:  
 
Երգը լսեք այստեղ` 
 

Լրացուցիչ առաջադրանք`

My room /էջ 77/ – դասը սովորեք պատմել,

Դիտեք այս տեսանյութը, պատրաստվեք պատմել ձեր տան և որևէ կոնկրետ սենյակի մասին:

Գրեք և պատմեք այդ ամենը:

Այստեղ կան սովորողների աշխատանքներից, կարող եք կարդալ, ծանոթանալ`

https://apoghosyan.wordpress.com/2014/02/04/my-house-my-room/

https://apoghosyan.wordpress.com/2013/01/23/my-house/

9.03.17

Էջ 79, վ. 19 – գտեք ավելորդ բառը,
էջի վերջում նարնջագույն շրջանակի բառերը կրկնեք, եթե չեք հիշի, օգտվեք բառարանից: 
 
Animal House երգի բառերը սովորեք անգիր: 
  
Թարգմանեք անգլերեն`
 
1. Կա մի մահճակալ ննջասենյակում:
2. Կան աթոռներ խոհանոցում:
3. Կա մի հարմարավետ բազմոց հյուրասենյակում:
4. Կան սենյակներ տան մեջ:
5. Կան բազկաթոռներ իմ սենյակում և կա գորգ հատակին:

Փետրվար

p. 70 Her name is Kate. She is thirteen.

Our House. My Room. p. 71

songs-people-work-worksheet-final-2012-10-12

Where is Baby Monkey?

Rooms-game

Animal House

There’s a kangaroo in my kitchen.

There’s a hippo in my hall.

There’s a dinosaur in my dining room,

a hundred metres tall!

My house is full of animals.

I don’t know what to do.

I think I’m going crazy.

I’m living in a zoo!

There’s a bison in my bathroom.

There’s a beetle in my bed.

There’s a tortoise in my toilet, with a hamster on his head!

There’s a gopher in my garden.

There’s a tiger in my tree.

There’s a lion in my living room, he’s watching my TV!

songs-animal-house-worksheet_2012_10_09songs-people-work-worksheet-final-2012-10-12

This is My House

 

Is there…?/ Are there…?

My Room
This is my room. It is not big. There is only one window in my room.
There is a sofa at the window. There is a table in the room. There are 2 chairs at the table. There is a computer on the table. There are books and copy-books on the table. There is a big bookcase in my room.
My books are in the bookcase. My bed is near* the bookcase. There are toys on my bed and on the sofa. There is a big carpet on the floor.
There is an armchair near the door.
My room is not big, but it is comfortable.

 

20.02.17 -21.02

Լրացուցիչ առաջադրանք Դիտեք տեսադասը`

Տեղադրեք There is կամ There are

1. ___________ a dog at the door.

2. ___________ three cats at the tree.

3. ___________ girls in the classroom.

4. ___________ pens in the bag.

5. ___________ two windows in the bedroom.

Թարգմանեք անգլերեն`

1. Կա մի խնձոր սեղանի վրա:

2. Կան նարինջներ տուփի մեջ:

3. Կան երեխաներ դասարանում:

4. Կա մի կապիկ կենդանաբանական այգում:

5. Կա մի ծառ մեր բակում:

Դասագրքից`

էջ. 74, վ. 8
There is a … – Կա…
There are … – Կան…
Օր.
There is a chair at the table.  – Կա մի աթոռ սեղանի մոտ:
There are chairs at the table.  – Կան աթոռներ սեղանի մոտ:
վ. 10 – կատարեք գրավոր` յուրաքանչյուր սյունյակից բառ ընտրեք և կազմեք նախադասություններ:
էջ 71 , վ. 2 – կրկնեք բառերը` bedroom, kitchen և այլն:
Լրացուցիչ առաջադրանք:
Մեր դասագրքից՝
 
էջ. 71, վ. 1 – կարդալ,
վ. 2 – սովորեք բառերը և կարդացեք բառակապակցությունները և նախադասությունները:
Սրանք նոր բառերեն են, լավ սովորեք՝
bedroom – ննջասենյակ
kitchen – խոհանոց
toilet – պետքարան
living-room – հյուրասենյակ
bathroom – լողասենյակ
comfortable – հարմարավետ
room – սենյակ
small – փոքր
large – մեծ, ընդարձակ
attic – ձեղնասենյակ
garage – ավտոտնակ
dining – room – ճաշասենյակ
garden – այգի
house – տուն
our – մեր
beautiful – գեղեցիկ

 

 Նաև կրկնեք և սովորեք երգը՝
Where is Baby Monkey?/Որտե՞ղ է փոքրիկ կապիկը:
 Գրավոր առաջադրանք՝
 
Թվերը գրեք բառերով՝
 
25, 74, 12, 13, 89, 90, 19, 14, 40, 155
 
Նախադասությունները թարգմանեք անգլերեն՝
 
1. Մեր (our) տունը հարմարավետ է: 
2. Մենք ունենք հինգ սենյակ:
3. Մեր խոհանոցը մեծ է:
4. Ես սիրում եմ իմ ննջասենյակը:
5. Մեր հյուրասենյակը գեղեցիկ է: 

Լրացուցիչ առաջադրանք՝

1. Էջ 70, վ. 23 – ավարտեք այս վարժությունը,

2. թարգմանեք անգլերեն՝

1. Հայաստանը հին երկիր է:

2. Դրա մայրաքաղաքը Երևանն է:

3. Հայաստանի դրոշը ունի երեք գույն՝ կարմիր, կապույտ և ծիրանագույն:

3. կատարեք կցված առաջադրանքը:

Լավ կրկնեք երգը և բառերը՝ https://www.youtube.com/watch?v=GAjR6-1-3-U: Իմ նախորդ նամակներում կան բառերը:

Լրացուցիչ առաջադրանք՝

Մեր դասագրքից՝

էջ. 71, վ. 1 – կարդալ,

վ. 2 – սովորեք բառերը և կարդացեք բառակապակցությունները և նախադասությունները:

Սրանք նոր բառերեն են, լավ սովորեք՝

bedroom – ննջասենյակ

kitchen – խոհանոց

toilet – պետքարան

living-room – հյուրասենյակ

bathroom – լողասենյակ

comfortable – հարմարավետ

room – սենյակ

small – փոքր

large – մեծ, ընդարձակ

attic – ձեղնասենյակ

garage – ավտոտնակ

dining – room – ճաշասենյակ

garden – այգի

house – տուն

our – մեր

beautiful – գեղեցիկ

 

Նաև կրկնեք և սովորեք երգը՝

Where is Baby Monkey?/Որտե՞ղ է փոքրիկ կապիկը:

Գրավոր առաջադրանք՝

Թվերը գրեք բառերով՝

25, 74, 12, 13, 89, 90, 19, 14, 40, 155

Նախադասությունները թարգմանեք անգլերեն՝

1. Մեր (our) տունը հարմարավետ է:

2. Մենք ունենք հինգ սենյակ:

3. Մեր խոհանոցը մեծ է:

4. Ես սիրում եմ իմ ննջասենյակը:

5. Մեր հյուրասենյակը գեղեցիկ է:

 

Հունվար

 

6.02.17-10.02.17

Թվեր՝ 20-100

Mabel Meacher,language teacher

Teaches English, French and Greek

Gary Gummer, he’s a plumber

Call him when you’ve got a leak.

Patty Prentice, she’s a dentist

Keeps your teeth both clean and white

Ronnie Ryman, he’s a fireman

Comes when there’s a fire to fight.

People work in the country

People work in the town

People work day and night

To make the world go round.

 

Թվեր՝ 11-20

Այս նախադասությունները թարգմանեք անգլերեն: /Translate the sentences into English:

1. Թոմի մայրիկը երգչուհի է, իսկ հայրիկը ոստիկան է:

2. Ես ուզում եմ լինել (I want to be a…) նկարիչ: 

3. Ես ուզում եմ լինել դերասան:

4. Իմ քույրիկը դերասանուհի է:

5. Իմ հայրիկը ինժեներ է, նա բժիշկ չէ:

6. Իմ տատիկը տնային տնտեսուհի է:

7. Ես ուզում եմ դառնալ պարող: 

Nigel Naylor, he’s a tailor

He makes trousers, suits and shirts

Penny Proctor, she’s a doctor

Comes to see you when it hurts.

Peter Palmer, he’s a farmer

He’s got cows and pigs and sheep

Wendy Witter, babysitter

Minds the kids when they’re asleep.

People work in the country

People work in the town

People work day and night

To make the world go round.

tailor – դերձակ

he makes – նա պատրաստում է

comes to see you – այցելում է քեզ

when it hurts – երբ հիվանդ ես

farmer – ֆերմեր

30.01-3.02

Հանձնարարված առաջադրանքների բառապաշարի ամրապնդում:

Թարգմանում ենք հետևյալ նախադասությունները՝

Արի կարդանք: Արի խաղանք: Արի լողանք: Արի հավաքենք սենյակը:

Նա քաղցած է: Ես ծարավ եմ: Նրանք բարձրահասակ են: Դուք ուրախ եք: Սա հայելի է:

Ներողություն: Նա ծեր է: Նա երիտասարդ չէ:

Hike’s letter to Tom and Ann.

Dear Tom and Ann,
My name is Hike. I am from Yerevan. It is the capital of Armenia. I’ve got a big family: Mother, Father, a brother and a sister. My mother is a doctor, my father is a driver. My brother is eleven, my sister is twelve.
They are pupils. I’ve got a pet. It’s a dog. Its name is Rex. It’s white and brown. It’s very funny.
Write about your family, Tom.
Love, Hike

capital – մայրաքաղաք

letter – նամակ

teacher-ուսուցիչ(ուհի)

housewife – տնային տնտեսուհի

actor-դերասան

doctor-բժիշկ

engineer-ինժեներ

worker-բանվոր

policeman-ոստիկան

pupil-աշակերտ

write – գրել

What do you want to be? – սովորում ենք երգը, մասնագիտությունների անվանումները:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝

 1. էջ 54 – կարդալ և բանավոր թարգմանել տեքստը, հետևյալ նախադասությունները թարգմանել անգլերեն՝

1. Սա Մերին է: Նա տասնմեկ տարեկան է: Նա աշակերտ է:

2. Սա իմ քույրիկն է: Նա տասներկու տարեկան է: Նա ունի սպիտակ շուն:

3. Իմ մայրիկը բժշկուհի է:

4. Ես Երևանից եմ:

5. Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաքն է:

2.

What time is it?

It is seven o’clock.

Հարց-պատասխան, ամրապնդում:

* էջ 55, վ. 8-կազմել նախադասություններ,

* Սովորել մասնագիտություններ նշանակող բառերը և What do you want to be?/Ի:նչ ես ուզում լինել/դառնալ/  երգը:

teacher-ուսուցիչ(ուհի)

housewife – տնային տնտեսուհի

actor-դերասան

actress – դերասանուհի

doctor-բժիշկ

worker-բանվոր

policeman-ոստիկան

pupil-աշակերտ

engineer-ինժեներ, ճարտարագետ

vet – անասնաբույժ

florist – ծաղկահարդար, ֆլորիստ, ծաղկավաճառուհի

dancer – պարող, պարուհի

singer – երգիչ, երգչուհի

baker – հացթուխ

artist – նկարիչ

* էջ 63 առ. 6 կատարել գրավոր: Ամեն անգամ հարցը գրեք և պատսխանեք հարցին: Օրինակ՝

What time is it? It is four o’clock.

Ճամբարային շաբաթ

Լրացուցիչ առաջադրանք՝

Դիտեք այս երեք մուլտֆիլմերը, կրկնեք ձեր իմացած բառերը և նոր բառերը, որոնք տրված են՝

1.  https://www.youtube.com/watch?v=ckHMqT9Nw7o

Tidy your room. – Հավաքիր սենյակդ:

Let’s read. – Արի կարդանք:

Let’s paint. – Արի նկարենք:

Let’s sing – Արի երգենք:

Let’s swim. – Արի լողանք:

I’m sorry. – Ներողություն:

Let’s eat. – Արի ուտենք:

3. https://www.youtube.com/watch?v=hAwEoUiKxYg

mirror – հայելի

big – մեծ

small – փոքր

That’s right – դա ճիշտ է

tall – բարձրահասակ

short – կարճահասակ

throw – գցել

old – ծեր

wet – թաց

young – երիտասարդ

sweet – քաղցր

It’s your turn – քո հերթն է

hungry – քաղցած

thirsty – ծարավ

 • Բանավոր աշխատանք տոների մասին
 • Նախորդ ֆլեշմոբի առաջադրանքների վերանայում (սեպտեմբեր ամիս)
 • Action Song
 • Անգլերեն խաղեր Way Ahead էլեկտրոնային փաթեթից (կրկնում ենք գույները, to be – I am happy. You are big. They are green…, մարմնի մասեր)

Դեկտեմբեր

A letter to Santa

Game

Narek Buniatyan 

Maria Kocharyan

Nare Karapetyan

Ashot Markosyan

Alice Khachatryan

Karine Gyulumyan

Anita Grigoryan

Artashes Mejlumyan

Grigor Harutyunyan

Tigran Mamikonyan

Sona Shahsuvaryan

Anahit Tovmasyan

Gayane Badeyan

p. 48, Text. 5

I am Ann. I am from London.
My family is big: Father, Mother,
my sister and brother, my
grandmother and grandfather.
My father’s name is Mike. He
is an actor. My mother’s name
is Kate. She is a doctor. My
brother’s name is Bob and my
sister’s name is Jane. They are
pupils.

էջ 42 – on/in/at/under – կրկնողություն

էջ 44 – կարդալ բառերը

Parts of the Body/ Մարմնի մասերըParts of the Body/ Մարմնի մասերը

Way Ahead (6) – Parts of the body

էջ 152 “Poor Mr. Pat” – կարդալ, թարգմանել:

Poor Mr. Pat
Has a very large hat.
Poor Mr. Tweet
Has very small feet.
Poor Mr. Tooz
Has very small shoes.
Poor little Ned
Has a very big head.

Երգ՝ To be (I am hungry, You are hungry…)

Խաղ

More examples, Sentences

Exercises

Way Ahead (5a) – to be game

Revise the words (hungry, tired, angry, cold, thirsty, good, happy, sad…)

Նոյեմբեր

28.11.16-1.12.16

complete-the-sentences-using-preposition-in-on-and-under

Letter R,r

Leeter U, u

Starfall

Make a word

Gus The Duck

21.11.16-24.11.16

A/the – տարբերությունը  (էջ 35)

on/in/at

Where is the monkey?

Where is it? 

Where is it? 3

Տեքստ 7, p. 37 – կարդալ, թարգմանել:

վ. 6, էջ 36 – նայել նկարներին, կազմել նախադասություններ, օգտագործել on/in/at բառերը

Լրացուցիչ առաջադրանք՝

Տեքստ 7, p. 37 – կարդալ, թարգմանել,

Դիտել տեսադասերը՝

Where is the monkey?

Where is it? 

Where is it? 3

Թարգմանել նախադասությունները՝

 1. Գրիչը սեղանի վրա է:
 2. Գիրքը համակարգչի մոտ է:
 3. Մուկը դռան մոտ է:
 4. Շունը սեղանի մոտ է:
 5. Գիրքը պայուսակի մեջ է:

14.11.16 – 17.11.16

‘The Lion Has Got a Tail’, (p. 152) – սովորեք անգիր,
էջ 34, վ. 5 – կարդացեք, կրկնեք դասը,
վ. 7.  a և b  կետերը կազմեք հարցեր և ժխտեք՝
a) Ask questions (կազմեք հարցեր).
Example: He has got ten pens.
Has he got ten pens?
1. She has got a big bag.
2. It has got a little kitten.
b) Disagree (ժխտիր).
Example: He hasn’t  (has not) got ten pens.
1. She has got a big bag.
2. It has got a little kitten.

He/She/It has got – Նա ունի…

էջ 33. վ. 3 – կարդացեք, կրկնեք դասը:
Կազմեք 5 նախադասություն ըստ օրինակի (He has got… /She has got… /It has got …)՝
She has got a pen.
Էջ 152 – ոտանավորը կարդալ, բանավոր թարգմանել՝
The lion has got a tail,
And a very long tail,
And so has got the elephant,
And so has the whale*.
tail – պոչ
very long – շատ երկար
so – նաև
whale – կետ

“I have got a little dog” – ոտանավորը սովորել անգիր /էջ 152/,

էջ 32, վ. 1, 2 – կարդալ,

Լրացուցիչ առաջադրանք (դիտեք տեսադասերը)՝

Unit 13 – TV show – revision

Unit 19 – Have got/has got

Unit 20 – Clothes +Toys

I have got ( a )…
 
Ոտանավորը կարդալ և կարողանալ թարգմանել՝
I’ve got a little dog,
Its name is Mr. Roy,
It plays with a little sock
As if it i s a toy.

————–

its – նրա (կենդանու մասին)

sock – գուլպա

as if – կարծես թե

toy – խաղալիք

 Կազմեք “I have got  ….”  բառերով սկսվող 5 նախադասություն:

1.11.16 – 4.11.16
Ապրեսյան 3 դասագրքից՝
I,i, J,j
էջ 26, վ. 1,2, 3 – կաարդալ,
Birthday presents – կազմել երկխոսություններ ըստ նկարի:
Կրկնողություն՝ This is a ball. –  These are …

Լրացուցիչ՝

էջ 27 – Գրեք, թե երեխաներն ինչպես են ներկայացնում իրենց բերած նվերները:

Little monkey… – ոտանավոր

Կրկնողություն՝ This is a…/These are…

Թեմա՝ Հագուստ

Լրացուցիչ առաջադրանք՝

Little monkey… – սովորել անգիր