Reports

2016 ուսումնական տարի, սեպտեմբեր-դեկտեմբեր

2015 – 2016 ուսումնական տարի, 5-րդ դասարան: Անգլերեն լեզու

2015-2016 ուս.տարվա կիսամյակային հաշվետվություն:

Սեպտեմբեր-հունվար ամիսներ /առաջին կիսամյակ/

Սեպտեմբեր ամիս
Հաշվետվություն
Իրականացրած նախագծեր՝
Как я провёл (провела) лето
Осень
My favorite celebrity’s style
Planets (ընթացքում է)

Մասնակցել եմ երկրորդ դասարանի համար նախատեսված աշխատանքային թերթիկների կազմելուն
Рабочие листочки для 2-ого класса
Կազմել եմ 5-րդ դասարանի անգլերեն լեզվի և 1, 2-1, 2-2, 3, 4-րդ դասարանների ռուսաց լեզվի համար նախատեսված դասարանական և լրացուցիչ առաջադրանքրի փաթեթը (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր)

Ռադիո թողարկման պատասխանատու, դպրոց-պարտեզ
Հոկտեմբերի 9
Սեպտեմբեր ի 11

Երթուղայինի պատասխանատու
Սեպտեմբերի 2-5
Հոկտեմբերի 5-9
Մասնակցել եմ բոլոր սեմինար պարապմունքներին:
Մասնակցել եմ բոլոր Մեդիաուրբաթներին

 

 

Դիջիպատում 2014

https://apoghosyan.wordpress.com/2014/01/09/%D5%A4%D5%AB%D5%BB%D5%AB%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B4-2013-2014/

Աշխատաժամանակ 2013-2014 թթ.

Աստղիկ Պողոսյան (1)

Annual Report, 2013-2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: